Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor alle websites en domeinen waarvan TomLaurenssen.nl eigenaar is.


Auteursrechten en intellectueleeigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of)videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimstezin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan TomLaurenssen.nl, en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, ofanderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan eeninbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruikdient vooraf schriftelijke toestemming van TomLaurenssen.nl te worden verkregen.Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).


Uitsluiting van aansprakelijkheid

TomLaurenssen.nl geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid ofvoortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvankunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid envolledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enigeactie of nalaten op baseert.


TomLaurenssen.nl sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:

* de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;
* de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website(s) van TomLaurenssen.nlgeplaatste gegevens en informatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en (of) videofragmenten, software en andere objecten;
* (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verbandhoudenden met het bezoek van de website(s), of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website(s).

Wijzigingen en aanvullingen kunnen teallen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Koppelingen naar websites die niet van TomLaurenssen.nl zijn


De TomLaurenssen.nl - websites kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd. TomLaurenssen.nl heeft geen zeggenschap over die sites. TomLaurenssen.nl is niet verantwoordelijk voordeze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.


Misbruik

TomLaurenssen.nl zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechtehandhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter. TomLaurenssen.nl behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan TomLaurenssen.nl de toegang tot de webpagina monitoren.


Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert udat op het gebruik van de TomLaurenssen.nl - website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen: