Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarde Tom Laurenssen Vitaliteitscoach | Personal trainer

 

 

Artikel 1- Toepasselijkheid van de voorwaarden   
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich bij direct of indirect bij Tom Laurenssen Vitaliteitscoach  | Personal trainer heeft aangemeld voor het volgen van coaching- en/ of een trainingsprogramma, dan wel deelneemt aan een fittest of andere activiteiten uit het aanbod.

 Artikel 2- Intakefomulier 
Een Intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven.

 Artikel 3 Facturering    
Het op de factuur vermelde bedrag dient contant,automatische incasso of binnen het betalingtermijn van 14 dagen te worden voldaan. Het is niet mogelijk het bedrag in termijnen te betalen tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door Tom Laurenssen Vitaliteitscoach  | Personal trainer, daarbij zullen de redelijke kosten die Tom Laurenssen Vitaliteitscoach  | Personal trainer in verband daarmee moet maken, voor rekening van de deelnemer.

 Artikel 4- Tijdstip en plaats van de training 
Het volgen van een coaching- en/ of trainingsprogramma kan op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden. Altijd worden deze voorafgaande aan de coaching- en/ of trainingen telefonisch of schriftelijk overeengekomen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de deelnemer. Indien Tom Laurenssen Vitaliteitscoach  | Personal trainer niet in staat is de training te laten plaatsvinden op de bedoelde locaties en tijdstippen, is Tom Laurenssen Vitaliteitscoach  | Personal trainer bevoegd om te bepalen dat de training geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op andere locaties of tijdstippen.  

 Artikel 5- Trainingsprogramma 

Op Tom Laurenssen Vitaliteitscoach  | Personal trainer rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het coaching en/ of trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de tijden dat de coaching en/ of training wordt gegeven door het inschakelen van een gekwalificeerde Vitaliteitsoach en/ of personal trainer. Tom Laurenssen Vitaliteitscoach  | Personal trainer is bevoegd om lopende het trainingsprogramma een nieuwe coach en/ of trainer aan te wijzen.

 Artikel 6- Aansprakelijkheid 
Tom Laurenssen Vitaliteitscoach  | Personal trainer is niet aansprakelijk wanneer tijdens coaching en/ of training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Tom Laurenssen Vitaliteitscoach  | Personal trainer is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. Tom Laurenssen Vitaliteitscoach  | Personal trainer is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier en ondertekende gezondheidsverklaring. Tom Laurenssen Vitaliteitscoach  | Personal trainer is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld. 

 Artikel 7- Ontbinding, annulering en afmelding ( wel of niet wegens ziekte) 
Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit door ziekte of een andere dringende reden, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Tom Laurenssen Vitaliteitscoach  | Personal trainer. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd. De (coaching en/ of trainings-)afspraak kan op een ander nader overeen te komen tijdstip worden ingehaald. Wanneer de deelnemer zich voor een (coaching en/ of trainings-)afspraak of een deel daarvan, afmeldt binnen het etmaal voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende (coaching en/ of trainings-)afspraak of door welke reden dan ook niet op de afspraak, of een deel daarvan, ingaat, zal Tom Laurenssen Vitaliteitscoach  | Personal trainer de verschuldigde kosten in rekening brengen, dan wel de verschuldigde kosten niet in mindering brengen. Desbetreffende (coaching en/ of trainings-) afspraak kan niet worden verzet of worden ingehaald door de deelnemer.

 Artikel 8 – Gedragsregels bij deelname aan de coaching en/ of training Zonder onze voorafgaande toestemming mogen (coaching en/ of trainings-)afspraken of een onderdeel van de (coaching en/ of trainings-) afspraken niet worden gevolgd door anderen dan degene die zich bij Tom Laurenssen Vitaliteitscoach | Personal trainer heeft ingeschreven voor desbetreffende afspraken. De deelnemer zal steeds tijdig voor aanvang van de Tom Laurenssen Vitaliteitscoach  | Personal trainer (coaching en/ of trainings-)afspraak aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van de coach en/ of trainer opvolgen. De deelnemer zal zich houden aan de zo nodig, door Tom Laurenssen Vitaliteitscoach  | Personal trainer te geven hygiëne, kleding - en schoeisel voorschriften.

 Artikel 9- Geschillen en toepasselijk recht  
Op alle overeenkomsten tussen Tom Laurenssen Vitaliteitscoach  | Personal trainer en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen Tom Laurenssen Vitaliteitscoach  | Personal trainer en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van Tom Laurenssen Vitaliteitscoach  | Personal trainer. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van Tom Laurenssen Vitaliteitscoach  | Personal trainer om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.